(Chinhphu.vn) - To&#x
E0;n văn Th&#x
F4;ng tư 06/2024/TT-BKHĐT ng&#x
E0; Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải th&#x
F4;ng tin về lựa chọn nh&#x
E0; thầu v&#x
E0; mẫu hồ sơ đấu thầu tr&#x
EA;n Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


THÔNG TƯHướng dẫn việc cung cấp, đăng tải tin tức về chắt lọc nhà thầumẫu làm hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chương IQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tứ này hướng dẫn về cung cấp, đăng tải tin tức về chọn lựa nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu, gồm:

1. Mẫu mã lập, thẩm định, phê lưu ý kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch gạn lọc nhà thầu đối với dự án, dự toán mua sắm theo luật pháp tại Điều 1 cùng Điều 2 của lý lẽ Đấu thầu;

2. Mẫu hồ sơ đấu thầu trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu hỗ trợ dịch vụ bốn vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá (trừ thuốc), xây gắn thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của luật pháp Đấu thầu được tổ chức triển khai đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu hạn chế, kính chào hàng đối đầu trong nước theo thủ tục một tiến độ một túi hồ nước sơ, một quy trình hai túi hồ sơ.

Bạn đang xem: Mẫu phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Tổ chức, cá nhân liên quan tới việc lựa lựa chọn nhà thầu ở trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định trên Điều 1 của Thông bốn này.

2. Tổ chức, cá nhân có chuyển động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định trên Điều 1 của Thông bốn này cơ mà chọn áp dụng quy định của Thông tư này. Trong trường hợp này, quy trình triển khai theo phía dẫn áp dụng trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Điều 3. Phân tích và lý giải từ ngữ

1. Hệ thống mạng đấu thầu giang sơn (sau đây call là Hệ thống) là hệ thống technology thông tin do bộ Kế hoạch và Đầu bốn xây dựng và thống trị theo lý lẽ tại khoản 18 Điều 4 của chính sách Đấu thầu có địa chỉ cửa hàng tại https://muasamcong.mpi.gov.vn.

2. Khối hệ thống thông tin đất nước về đăng ký doanh nghiệp là khối hệ thống thông tin nghiệp vụ trình độ về đk doanh nghiệp được dụng cụ tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

3. Những từ ngữ viết tắt tại Thông tứ này và trên hệ thống bao gồm:

a) E-TBMST là thông tin mời sơ tuyển chọn qua mạng;

b) E-TBMQT là thông báo mời thân thiết qua mạng;

c) E-TBMT là thông báo mời thầu qua mạng;

d) E-HSMQT là hồ sơ mời quan tâm qua mạng;

đ) E-HSQT là hồ sơ thân thương qua mạng;

e) E-HSMST là hồ sơ mời sơ tuyển qua mạng;

g) E-HSDST là hồ sơ dự sơ tuyển chọn qua mạng;

h) E-HSMT là hồ sơ mời thầu so với đấu thầu thoáng rộng qua mạng, đấu thầu giảm bớt qua mạng, xin chào hàng đối đầu qua mạng;

i) E-HSDT là hồ sơ dự thầu so với đấu thầu thoáng rộng qua mạng, đấu thầu giảm bớt qua mạng, chào hàng tuyên chiến đối đầu qua mạng;

k) E-HSĐXKT là hồ sơ đề xuất về nghệ thuật qua mạng;

l) E-HSĐXTC là hồ sơ khuyến cáo về tài chính qua mạng.

4. Văn phiên bản điện tử là văn bản, tin tức được gửi, nhận cùng lưu trữ thành công xuất sắc trên Hệ thống, gồm những:

a) thông tin về dự án;

b) Kế hoạch tổng thể và toàn diện lựa chọn nhà thầu; kế hoạch sàng lọc nhà thầu;

c) E-TBMQT, E-TBMST, E-TBMT, thông tin mời thầu, thông tin mời sơ tuyển, thông tin mời quan lại tâm;

d) list ngắn;

đ) E-HSMQT, E-HSQT, E-HSMST, E-HSDST, E-HSMT, E-HSDT, hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; nội dung hiểu rõ E-HSMST, E-HSMQT, E-HSQT, E-HSDST, E-HSMT, E-HSDT, E-HSĐXKT, E-HSĐXTC, làm hồ sơ mời quan liêu tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu;

e) thỏa thuận hợp tác liên danh;

g) Biên bạn dạng mở thầu, biên bản mở E-HSĐXKT, biên bản mở E-HSĐXTC;

h) báo cáo đánh giá chỉ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT;

i) kết quả lựa lựa chọn nhà thầu;

k) nội dung kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu với những sự việc liên quan tiền đến quá trình lựa chọn nhà thầu qua mạng;

l) Văn bản dưới dạng điện tử khác được hiệp thương trên Hệ thống.

5. Thông tin không thích hợp lệ là tin tức do đối tượng người dùng quy định trên Điều 2 của Thông bốn này đăng cài trên hệ thống không tuân thủ quy định của lao lý về đấu thầu và quy định khác bao gồm liên quan.

6. Chứng từ số áp dụng trên khối hệ thống là chứng thư số công cộng do tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ cam kết số nơi công cộng cấp hoặc chứng từ số vì tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận chữ ký kết số siêng dùng chính phủ cấp.

7. Hướng dẫn áp dụng là tài liệu năng lượng điện tử được đăng sở hữu trên khối hệ thống để hướng dẫn người dùng thực hiện các giao dịch trên Hệ thống.

8. Tổ chức triển khai tham gia hệ thống là những cơ quan, tổ chức, cá thể đăng ký tham gia khối hệ thống với một hoặc một số vai trò như sau:

a) nhà đầu tư;

b) mặt mời thầu;

c) nhà thầu (cá nhân, nhóm cá thể tham gia gói thầu hỗ trợ tư vấn cá nhân; cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp trí tuệ sáng tạo tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa; tổ chức; hộ khiếp doanh);

d) Đơn vị làm chủ về đấu thầu;

đ) Cơ sở giảng dạy về đấu thầu;

e) Khối nhà cung cấp (nhà sản xuất, văn phòng và công sở đại diện, đại lý của nhà sản xuất) đk tham gia khối hệ thống để ý kiến về tin tức mà đơn vị thầu phản bội ánh.

9. Thông tin tài khoản tham gia khối hệ thống là tài khoản do Trung trung tâm Đấu thầu qua mạng non sông cấp cho tổ chức triển khai tham gia hệ thống để thực hiện một hoặc một trong những vai trò luật tại khoản 8 Điều này.

10. Tài khoản nghiệp vụ là thông tin tài khoản được tạo nên bởi tài khoản tham gia hệ thống để thực hiện các nhiệm vụ trên Hệ thống.

Điều 4. Áp dụng các Mẫu hồ nước sơ với Phụ lục

1. Mẫu mã lập, thẩm định, phê săn sóc kế hoạch toàn diện và tổng thể lựa chọn nhà thầu gồm:

a) chủng loại số 01A được áp dụng để lập Tờ trình kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu;

b) mẫu số 01B được thực hiện để lập report thẩm định kế hoạch toàn diện lựa chọn nhà thầu;

c) mẫu số 01C được thực hiện để lập ra quyết định phê chăm sóc kế hoạch toàn diện và tổng thể lựa lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp buộc phải điều chỉnh một số nội dung trực thuộc kế hoạch tổng thể và toàn diện lựa chọn nhà thầu đã có được phê trông nom thì chỉ lập, trình, thẩm định, phê duyệt so với các nội dung tất cả sự nắm đổi, điều chỉnh.

2. Mẫu lập, thẩm định, phê duyệt y kế hoạch gạn lọc nhà thầu gồm:

a) chủng loại số 02A được sử dụng để lập Tờ trình kế hoạch gạn lọc nhà thầu;

b) mẫu mã số 02B được thực hiện để lập báo cáo thẩm định kế hoạch chọn lựa nhà thầu;

c) mẫu số 02C được thực hiện để lập ra quyết định phê để ý kế hoạch chọn lọc nhà thầu.

Trường hợp buộc phải điều chỉnh một số nội dung trực thuộc kế hoạch chọn lọc nhà thầu đã có được phê duyệt thì chỉ lập, trình, thẩm định, phê duyệt đối với các nội dung tất cả sự ráng đổi, điều chỉnh. Đối với phần quá trình chưa đủ điều kiện lập kế hoạch chọn lựa nhà thầu, lúc đủ điều kiện để lập kế hoạch sàng lọc nhà thầu thì chỉ lập, trình, thẩm định, phê duyệt cho phần quá trình này mà chưa hẳn lập, trình, thẩm định, phê duyệt y lại mang đến phần công việc đã được phê chăm chú trước đó. Trường phù hợp trong quy trình thực hiện thích hợp đồng có đổi khác về thời gian thực hiện tại gói thầu đối với kế hoạch tuyển lựa nhà thầu đã được phê để mắt thì không phải điều chỉnh kế hoạch chắt lọc nhà thầu.

3. Đối cùng với gói thầu xây lắp:

Mẫu số 3A được áp dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu hạn chế, xin chào hàng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh theo thủ tục một quá trình một túi hồ sơ;

Mẫu số 3B được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hiệ tượng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo cách làm một quy trình tiến độ hai túi hồ nước sơ;

Mẫu số 3C được thực hiện để lập E-HSMST.

4. Đối với gói thầu bán buôn hàng hóa (bao tất cả cả ngôi trường hợp buôn bán tập trung):

Mẫu số 4A được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, xin chào hàng đối đầu theo cách làm một quá trình một túi hồ sơ;

Mẫu số 4B được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng bề ngoài đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu giảm bớt theo cách làm một tiến độ hai túi hồ nước sơ;

Mẫu số 4C được thực hiện để lập E-HSMST.

5. Đối cùng với gói thầu dịch vụ thương mại phi bốn vấn:

Mẫu số 5A được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng đối đầu theo phương thức một quá trình một túi hồ sơ;

Mẫu số 5B được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng vẻ ngoài đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu tiêu giảm theo cách làm một tiến độ hai túi hồ sơ;

Mẫu số 5C được áp dụng để lập E-HSMST.

6. Đối với gói thầu dịch vụ thương mại tư vấn:

Mẫu số 6A được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu tinh giảm theo cách làm một quy trình tiến độ hai túi hồ nước sơ;

Mẫu số 6B được sử dụng để lập E-HSMQT;

Mẫu số 6C được sử dụng để lập những biểu mẫu dành riêng cho tư vấn cá nhân.

7. Đối cùng với Mẫu báo cáo đánh giá:

Mẫu số 7A được thực hiện để lập report đánh giá E-HSDT theo các bước 01 công cụ tại điểm a khoản 1 Điều 28 của Thông bốn này đến gói thầu thương mại dịch vụ phi tư vấn, bán buôn hàng hóa, xây đính theo thủ tục một tiến trình một túi hồ sơ;

Mẫu số 7B được sử dụng để lập báo cáo đánh giá bán E-HSDT theo quá trình 02 cơ chế tại điểm b khoản 1 Điều 28 của Thông bốn này mang lại gói thầu dịch vụ thương mại phi tứ vấn, buôn bán hàng hóa theo phương thức một tiến trình một túi hồ nước sơ;

Mẫu số 7C được áp dụng để lập report đánh giá bán E-HSDT đến gói thầu thương mại dịch vụ phi tứ vấn, sắm sửa hàng hóa, xây gắn theo phương thức một quy trình hai túi hồ nước sơ;

Mẫu số 7D được thực hiện để lập báo cáo đánh giá E-HSDT mang lại gói thầu dịch vụ tư vấn theo thủ tục một quy trình hai túi hồ nước sơ.

8. Phụ lục:

a) Phụ lục 1A: mẫu Tờ trình ý kiến đề xuất phê duyệt công dụng đánh giá E-HSĐXKT (đối với gói thầu theo cách làm một giai đoạn hai túi hồ nước sơ);

b) Phụ lục 1B: Mẫu đưa ra quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu thỏa mãn nhu cầu yêu mong về nghệ thuật (đối cùng với gói thầu theo cách tiến hành một tiến độ hai túi hồ sơ);

c) Phụ lục 2A: Mẫu kết quả đối chiếu tư liệu (đối với toàn bộ các gói thầu);

d) Phụ lục 2B: mẫu Biên bản thương thảo vừa lòng đồng (đối với gói thầu bán buôn hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, phi support áp dụng thương lượng hợp đồng theo hiện tượng tại điểm d khoản 1 Điều 43 của luật Đấu thầu);

đ) Phụ lục 2C: mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối cùng với gói thầu thương mại dịch vụ tư vấn);

e) Phụ lục 3A: mẫu mã Tờ trình đề nghị phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu;

g) Phụ lục 3B: Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

h) Phụ lục 4: Mẫu bạn dạng cam kết;

i) Phụ lục 5: Phiếu đăng ký thông tin văn bạn dạng quy phạm pháp luật về đấu thầu;

j) Phụ lục 6: Phiếu thông tin thông tin về bên thầu quốc tế trúng thầu tại Việt Nam;

k) Phụ lục 7: Phiếu thông tin thông tin cách xử trí vi phi pháp luật về đấu thầu;

l) Phụ lục 8: một trong những hành vi phạm luật quy định tại khoản 3 Điều 44 của chính sách Đấu thầu.

9. Câu hỏi lựa lựa chọn nhà thầu thuộc dự án công trình có sử dụng vốn cung cấp phát triển phê chuẩn (ODA), vốn vay mượn ưu đãi trong phòng tài trợ quốc tế theo điều ước nước ngoài mà nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa việt nam là member (sau đây gọi là vấn đề ước quốc tế), thỏa thuận hợp tác vay quốc tế thực hiện nay theo qui định tại khoản 5 Điều 3 của qui định Đấu thầu. Sứ mệnh của tổ chức, cá thể trình, đánh giá và thẩm định và phê để mắt tới kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch tuyển lựa nhà thầu, E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT, công dụng lựa lựa chọn nhà thầu triển khai theo qui định Đấu thầu và những văn phiên bản quy định bỏ ra tiết, phía dẫn triển khai Luật này; câu chữ kế hoạch tổng thể lựa lựa chọn nhà thầu, kế hoạch gạn lọc nhà thầu, E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT tiến hành theo dụng cụ tại điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác vay. Trường đúng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận vay yêu thương cầu vận dụng quy định ở trong phòng tài trợ thì giả dụ được đơn vị tài trợ chấp thuận, việc lập, thẩm định, phê chuẩn y kế hoạch toàn diện lựa lựa chọn nhà thầu, kế hoạch gạn lọc nhà thầu, E-HSMT, E-HSMQT, E-HSMST, báo cáo đánh giá E-HSDT, E-HSQT, E-HSDST được áp dụng các Mẫu pháp luật tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cùng 8 Điều này.

Thông tin về đấu thầu so với gói thầu thuộc dự án công trình quy định trên khoản này được khích lệ đăng sở hữu trên mục "vốn khác" của Hệ thống.

10. Đối cùng với dự án, gói thầu gồm nội dung ở trong danh mục kín đáo nhà nước theo chế độ của luật pháp về bảo đảm bí mật bên nước thì không phải cung cấp, đăng sở hữu thông tin kín đáo đó theo luật pháp của Thông tư này. Việc quản lý thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước tiến hành theo biện pháp của quy định về đảm bảo bí mật bên nước.

Điều 5. Giải pháp về format của tệp tin (file) kèm theo

1. Tệp tin (file) đăng tải trên khối hệ thống phải bảo đảm:

a) những file mở, đọc được bởi các phần mềm thông dụng như: các ứng dụng đọc, soạn thảo văn bạn dạng MS Office hoặc mở cửa Office; các phần mềm đọc tệp tin PDF; các phần mềm xây cất thông dụng như Auto
Cad, Photoshop; ứng dụng đọc file hình ảnh tích vừa lòng sẵn trên Hệ điều hành quản lý Windows. Những file áp dụng phông chữ thuộc bảng mã Unicode;

b) các file nén mở được bằng các ứng dụng giải nén phổ biến như ứng dụng giải nén ZIP tích hợp sẵn trên hệ điều hành và quản lý Windows hoặc ứng dụng giải nén Rar hoặc 7Zip. Trường hợp thực hiện file nén, những file sau thời điểm giải nén phải gồm định dạng giải pháp tại điểm a khoản này;

c) không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không thiết lập mật khẩu.

2. Trường phù hợp file đi kèm trong làm hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMST, làm hồ sơ mời thầu, E-HSMT không đáp ứng quy định trên khoản 1 Điều này hoặc vì nguyên nhân khác dẫn đến cấp thiết mở hoặc không gọi được thì mặt mời thầu đề nghị đăng download và sản xuất lại toàn bộ hồ sơ mời quan lại tâm, E-HSMQT, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMST, hồ sơ mời thầu, E-HSMT.

3. Trường hợp file kèm theo trong E-HSDT, E-HSQT, E-HSDST không thỏa mãn nhu cầu quy định trên khoản 1 Điều này dẫn đến quan trọng mở hoặc không hiểu được thì các file này sẽ không được coi xét, tấn công giá.

Điều 6. Xử trí kỹ thuật vào trường vừa lòng Hệ thống gặp mặt sự cố kế bên khả năng kiểm soát điều hành

1. Ngôi trường hợp gặp sự nắm dẫn đến khối hệ thống không thể vận hành thì những gói thầu sàng lọc nhà thầu qua mạng có thời khắc đóng thầu, thời khắc hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT trong thời hạn từ khi khối hệ thống bị sự cố cho đến thời điểm sau hoàn thành khắc phục sự cố kỉnh 02 giờ sẽ được Hệ thống tự động gia hạn đến thời điểm đóng thầu mới, thời điểm hết hạn hiểu rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT new là sau 06 giờ kể từ thời điểm dứt khắc phục sự cố.

2. Trường hợp thời khắc đóng thầu bắt đầu và thời điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT new theo phương tiện tại khoản 1 Điều này sau 17 tiếng 00 phút với trước 11 giờ 00 phút ngày tiếp theo sau thì Hệ thống tự động hóa gia hạn đến 11 giờ 00 phút của ngày tiếp theo.

3. Trường đúng theo Hệ thống auto gia hạn thời khắc đóng thầu theo luật tại khoản 1 với khoản 2 Điều này thì việc review E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT được triển khai trên cơ sở thời gian đóng thầu nêu trong E-TBMQT, E-TBMST, E-TBMT trước thời điểm Hệ thống chạm mặt sự cố.

Điều 7. Quản lý tài khoản và sử dụng chứng thư số

1. Tạo ra lập thông tin tài khoản nghiệp vụ:

Tài khoản tham gia hệ thống tạo, phân quyền cho tài khoản nghiệp vụ khớp ứng với những vai trò của tổ chức tham gia khối hệ thống được cơ chế tại những điểm a, b, c, d với đ khoản 8 Điều 3 của Thông tư này; khóa, mở khóa; tùy chỉnh lại mật khẩu, hiệ tượng xác thực, thiết bị chính xác đăng nhập cho thông tin tài khoản nghiệp vụ.

2. Sử dụng chứng thư số trên Hệ thống:

a) Tổ chức, cá nhân được cấp chứng từ số khi tham gia khối hệ thống phải đk sử dụng chứng thư số theo phía dẫn sử dụng. Chứng từ số sử dụng trên khối hệ thống là chứng thư số được cấp cho tổ chức, cá thể quy định trên khoản 8 Điều 3 của Thông tư này;

b) chứng từ số được áp dụng để sản xuất chữ ký số và xác xắn tổ chức, cá nhân;

c) Việc đăng ký sử dụng, thay đổi, hủy thông tin chứng thư số của Tổ chức, cá thể tham gia hệ thống thực hiện nay trên khối hệ thống theo lý giải sử dụng;

d) Tổ chức, cá thể tham gia hệ thống có trách nhiệm đảm bảo tính đúng đắn của chứng thư số thực hiện trên Hệ thống.

Điều 8. Gửi, nhận văn phiên bản điện tử trên Hệ thống

1. Văn bạn dạng điện tử mức sử dụng tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư này còn có giá trị pháp lý, làm cơ sở đối chiếu, so sánh, chính xác thông tin phục vụ công tác đánh giá, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán và giải ngân theo chế độ của pháp luật.

2. Thời gian gửi, nhấn văn bạn dạng điện tử được khẳng định căn cứ theo thời gian thực đánh dấu trên Hệ thống. Văn phiên bản điện tử vẫn gửi thành công được tàng trữ trên Hệ thống.

3. Khi người tiêu dùng gửi văn phiên bản điện tử bên trên Hệ thống, khối hệ thống phải bội phản hồi cho những người sử dụng về câu hỏi gửi thành công hoặc không thành công.

4. Tổ chức tham gia khối hệ thống đăng ký thành công trên khối hệ thống được quyền truy hỏi xuất chứng trạng văn bản điện tử của bản thân và các thông tin khác trên Hệ thống. Thông tin về lịch sử giao dịch được sử dụng để giải quyết và xử lý tranh chấp (nếu có) về bài toán gửi, dấn văn bạn dạng điện tử trên Hệ thống.

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện bài toán thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giải ngân cho vay không được yêu thương cầu cung ứng văn phiên bản giấy khi việc tra cứu, truy hỏi xuất văn phiên bản điện tử tương ứng rất có thể thực hiện nay được trên Hệ thống, trừ ngôi trường hợp nên kiểm tra, xác thực bằng văn bản gốc.

Điều 9. Điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin

Tổ chức, cá thể tham gia khối hệ thống phải đáp ứng nhu cầu yêu cầu về hạ tầng technology thông tin chế độ tại khoản 14 Điều 78, khoản 3 Điều 79 cùng điểm a khoản 3 Điều 82 của công cụ Đấu thầu và được hướng dẫn cụ thể tại gợi ý sử dụng.

Chương IICUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 10. Tin báo để tạo cơ sở dữ liệu tổ quốc về nhà thầu, quality hàng hóa vẫn được sử dụng

1. Thông tin về tình trạng pháp lý ở trong phòng thầu

Hệ thống trích xuất thông tin về triệu chứng pháp lý, báo cáo tài chính và các thông tin không giống của doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã, hộ kinh doanh lưu trữ tại hệ thống thông tin tổ quốc về đăng ký doanh nghiệp, đk hợp tác xã, đăng ký hộ ghê doanh. Đối với những nhà thầu chưa đk trên hệ thống thông tin tổ quốc về đk doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh, bên thầu báo tin khi đăng ký tham gia Hệ thống.

2. Tin tức về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu

a) tin tức về năng lực, gớm nghiệm của nhà thầu tiến hành theo chính sách tại điểm c khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành chính sách Đấu thầu về gạn lọc nhà thầu (sau đây gọi là Nghị định số 24/2024/NĐ-CP). Ngôi trường hợp nhà thầu có những chứng chỉ theo chế độ của điều khoản thì kê khai bên trên Hệ thống.

b) đơn vị thầu chủ động cập nhật thông tin về năng lực, khiếp nghiệm của bản thân mình theo qui định tại điểm a khoản này trên khối hệ thống và phụ trách trước lao lý về tính đúng chuẩn đối với các thông tin sẽ kê khai trên Hệ thống. Ngôi trường hợp bên thầu tự tiến hành việc sửa đổi trên Hệ thống, khối hệ thống sẽ giữ lại cục bộ các tin tức trước và sau thời điểm nhà thầu tiến hành chỉnh sửa. Tin tức về năng lực, gớm nghiệm ở trong nhà thầu được xác thực bằng văn bản ký số của phòng thầu.

c) bên thầu nên đính kèm các văn bản, tài liệu để chứng minh tính tuyệt đối về năng lực, tởm nghiệm, tài liệu đính kèm được lưu trữ và thống trị trên Hệ thống.

d) trường hợp đơn vị thầu kê khai ko trung thực nhằm mục đích thu được tác dụng tài chủ yếu hoặc công dụng khác hoặc nhằm trốn tránh ngẫu nhiên một nghĩa vụ nào thì bị xem như là gian lận theo cơ chế tại khoản 4 Điều 16 của nguyên tắc Đấu thầu.

đ) Đối cùng với nội dung tin tức về số liệu về báo cáo tài chính, trường vừa lòng số liệu về báo cáo tài thiết yếu trên khối hệ thống đã được update từ hệ thống thuế năng lượng điện tử và hệ thống thông tin quốc gia về đk doanh nghiệp thì bên thầu không hẳn kê khai số liệu về báo cáo tài chính. Đối với số liệu report tài chính từ thời điểm năm 2021 trở đi, trường hợp công ty thầu phân phát hiện hệ thống chưa cập nhật số liệu so với khối hệ thống thuế điện tử thì công ty thầu sửa thay đổi cho phù hợp với số liệu đã báo cáo với ban ngành thuế, khối hệ thống sẽ lưu giữ lại những phiên bản sửa đổi thông tin ở trong nhà thầu.

3. Nhà đầu tư cung cấp tin về uy tín của phòng thầu trong việc tham dự thầu theo vẻ ngoài tại điểm d khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

4. Chủ đầu tư hoặc đơn vị chức năng có nhu cầu mua sắm trong mua sắm tập trung bao gồm trách nhiệm đưa tin về công dụng thực hiện vừa lòng đồng trong phòng thầu theo công cụ tại điểm đ khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

5. Chủ chi tiêu hoặc đơn vị chức năng có nhu cầu mua sắm trong mua sắm tập trung có trách nhiệm báo tin về unique hàng hóa sẽ được thực hiện theo công cụ tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Xem thêm: What is the translation of " nhà nghỉ tiếng anh là gì, phép dịch nhà nghỉ thành tiếng anh

6. Chủ đầu tư cung cấp tin về xử trí vi phi pháp luật về đấu thầu theo hình thức tại điểm a khoản 1 Điều 8 của nguyên tắc Đấu thầu.

Điều 11. Thông tin đa phần của hòa hợp đồng

1. Thông tin hầu hết của thích hợp đồng gồm: số hiệu phù hợp đồng, cửa hàng hợp đồng, giá vừa lòng đồng, các loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu theo nguyên tắc tại khoản 7 Điều 39 của dụng cụ Đấu thầu, thời gian thực hiện vừa lòng đồng (là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực thực thi đến ngày những bên chấm dứt nghĩa vụ theo giải pháp trong hợp đồng), thời điểm hợp đồng ban đầu có hiệu lực, list nhà thầu phụ (nếu có), phạm vi quá trình của hòa hợp đồng, các thông tin khác (nếu có).

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm đưa tin chủ yếu hèn của thích hợp đồng muộn nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành theo điều khoản tại khoản 4 Điều 8 của công cụ Đấu thầu.

Điều 12. Tin tức về dự án, kế hoạch toàn diện lựa chọn nhà thầu, kế hoạch sàng lọc nhà thầu

1. Thời hạn đăng tải:

Thông tin về kế hoạch tổng thể và toàn diện lựa lựa chọn nhà thầu, kế hoạch sàng lọc nhà thầu được chủ đầu tư đăng cài đặt trên khối hệ thống theo lý lẽ tại điểm a khoản 1 với khoản 4 Điều 8 của lao lý Đấu thầu với khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

2. Lúc đăng thiết lập kế hoạch toàn diện lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư chi tiêu đính kèm những tài liệu là căn cứ lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu theo pháp luật tại khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Đối cùng với kế hoạch sàng lọc nhà thầu, thông tin cơ bạn dạng về dự án được đăng thiết lập đồng thời cùng với kế hoạch sàng lọc nhà thầu.

3. Trường hợp gói thầu có dự trù được duyệt sau khi phê duyệt kế hoạch tuyển lựa nhà thầu theo luật pháp tại khoản 2 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì dự trù được duyệt phải được đăng thiết lập trên khối hệ thống trong thời hạn buổi tối thiểu 05 ngày trước thời điểm ngày có thời điểm đóng thầu.

4. Tài liệu gắn kèm:

Chủ đầu tư chi tiêu phải gắn kèm đưa ra quyết định phê chu đáo kế hoạch toàn diện lựa chọn nhà thầu, kế hoạch chắt lọc nhà thầu trong quy trình đăng download kế hoạch toàn diện lựa chọn nhà thầu, kế hoạch tuyển lựa nhà thầu.

Điều 13. Thông báo mời quan tâm, thông tin mời sơ tuyển, E-TBMQT, E-TBMST

Bên mời thầu đăng tải thông báo mời quan tiền tâm, thông tin mời sơ tuyển, E-TBMQT, E-TBMST trên khối hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu và tương xứng với thời hạn tổ chức chọn lọc nhà thầu vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Vấn đề sửa đổi, hủy thông báo mời quan lại tâm, thông tin mời sơ tuyển, E-TBMQT, E-TBMST chỉ được triển khai trước thời khắc đóng thầu, trừ ngôi trường hợp không tồn tại nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, làm hồ sơ dự sơ tuyển, E-HSQT, E-HSDST.

Điều 14. Phân phát hành, sửa đổi, nắm rõ hồ sơ mời quan lại tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST

1. Phát hành:

a) làm hồ sơ mời quan liêu tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST được xây dừng miễn chi phí trên khối hệ thống ngay sau khoản thời gian đăng cài đặt thành công thông tin mời sơ tuyển, thông tin mời quan liêu tâm, E-TBMQT, E-TBMST. Trong quy trình đăng tải thông tin mời sơ tuyển, thông tin mời quan lại tâm, E-TBMQT, E-TBMST, mặt mời thầu bắt buộc đính kèm quyết định phê chăm chút hồ sơ mời quan lại tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST; làm hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST đã làm được phê duyệt.

Chủ đầu tư, bên mời thầu không được vạc hành bản giấy hồ sơ mời quan lại tâm, hồ sơ mời sơ tuyển mang đến nhà thầu. Trường hợp công ty đầu tư, bên mời thầu phân phát hành bản giấy mang lại nhà thầu thì phiên bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, reviews hồ sơ quan liêu tâm, hồ sơ dự sơ tuyển.

b) ngôi trường hợp ngôn từ của làm hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST được đăng sở hữu trên hệ thống có sự sai không giống với câu chữ của làm hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST được phê thông qua thì làm hồ sơ mời quan lại tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST xây dựng trên hệ thống là cơ sở để lập, reviews hồ sơ quan liêu tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, E-HSQT, E-HSDST.

2. Sửa đổi:

a) Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, trường thích hợp sửa thay đổi hồ sơ mời quan liêu tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển sau khoản thời gian phát hành, mặt mời thầu phải đăng tải các tài liệu theo một trong những hai cách tiếp sau đây trên Hệ thống: quyết định sửa thay đổi kèm theo phần đông nội dung sửa thay đổi hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển; hoặc đưa ra quyết định sửa đổi và hồ sơ mời quan tiền tâm, hồ sơ mời sơ tuyển đã có sửa đổi, trong hồ sơ mời quan tiền tâm, hồ sơ mời sơ tuyển đã có sửa đổi nên thể hiện thị rõ nội dung sửa đổi.

b) Đối với tuyển lựa nhà thầu qua mạng, trường hòa hợp sửa đổi E-HSMQT, E-HSMST sau khoản thời gian phát hành, bên mời thầu đề xuất đăng tải các tài liệu dưới đây trên Hệ thống: đưa ra quyết định sửa đổi kèm theo mọi nội dung sửa đổi E-HSMQT, E-HSMST; E-HSMQT, E-HSMST đã có sửa đổi.

3. Làm cho rõ:

a) Trường đúng theo cần hiểu rõ hồ sơ mời quan lại tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST, bên thầu nhờ cất hộ đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua hệ thống trong thời hạn về tối thiểu 03 ngày thao tác làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu;

b) mặt mời thầu đăng sở hữu văn bạn dạng làm rõ làm hồ sơ mời quan liêu tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST trên hệ thống trong thời hạn về tối thiểu 02 ngày thao tác làm việc trước ngày có thời khắc đóng thầu;

c) Nội dung làm rõ hồ sơ mời quan tiền tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST không được trái với ngôn từ của làm hồ sơ mời quan tiền tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST đã làm được phê duyệt. Trường đúng theo việc chào đón nội dung yêu thương cầu làm rõ hồ sơ mời quan tiền tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST dẫn đến đề nghị sửa thay đổi hồ sơ mời quan tiền tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST thì việc sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST thực hiện theo chính sách tại khoản 2 Điều này.

Điều 15. Danh sách ngắn

1. Thời gian đăng tải:

Bên mời thầu đăng tải list ngắn trên khối hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày list ngắn được phê duyệt.

2. Tài liệu đính kèm:

Bên mời thầu gắn thêm kèm quyết định phê duyệt danh sách ngắn trong quy trình đăng tải list ngắn.

Điều 16. Thông báo mời thầu, E-TBMT

Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu, E-TBMT trên hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa lựa chọn nhà thầu và tương xứng với thời gian tổ chức chắt lọc nhà thầu vào kế hoạch chắt lọc nhà thầu được phê duyệt. Việc sửa đổi, hủy thông tin mời thầu, E-TBMT chỉ được triển khai trước thời gian đóng thầu, trừ trường hợp không có nhà thầu nào nộp hồ sơ dự thầu, E-HSDT.

Điều 17. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT

1. Vạc hành:

a) Trong quy trình đăng tải thông báo mời thầu, E-TBMT, bên mời thầu bắt buộc đính kèm các tài liệu: ra quyết định phê ưng chuẩn hồ sơ mời thầu, E-HSMT; hồ sơ mời thầu, E-HSMT đã làm được phê duyệt; pháp luật tham chiếu đã làm được phê duyệt;

Đối với lựa chọn nhà thầu ko qua mạng, làm hồ sơ mời thầu được tạo ra trên khối hệ thống ngay sau khi đăng cài thành công thông báo mời thầu. Bên mời thầu ko được xuất bản hồ sơ mời thầu phiên bản giấy mang đến nhà thầu, trường hợp bên mời thầu phạt hành bạn dạng giấy mang đến nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp luật để lập, reviews hồ sơ dự thầu.

b) ngôi trường hợp nội dung của làm hồ sơ mời thầu, E-HSMT, pháp luật tham chiếu được đăng sở hữu trên khối hệ thống có sự sai không giống với nội dung của làm hồ sơ mời thầu, E-HSMT, pháp luật tham chiếu được phê chăm bẵm thì hồ sơ mời thầu, E-HSMT, luật pháp tham chiếu gây ra trên khối hệ thống là cửa hàng để lập, nhận xét hồ sơ dự thầu, E-HSDT, làm hồ sơ lý định kỳ khoa học.

2. Sửa đổi:

a) Đối với chọn lựa nhà thầu không qua mạng, trường hợp sửa thay đổi hồ sơ mời thầu sau thời điểm phát hành, bên mời thầu buộc phải đăng tải các tài liệu theo một trong những hai cách sau đây trên Hệ thống: quyết định sửa đổi kèm theo hầu hết nội dung sửa thay đổi hồ sơ mời thầu; hoặc đưa ra quyết định sửa đổi cùng hồ sơ mời thầu đã có được sửa đổi, trong làm hồ sơ mời thầu đã có được sửa đổi đề nghị thể biểu hiện rõ nội dung sửa đổi.

b) Đối với chắt lọc nhà thầu qua mạng, trường thích hợp sửa đổi E-HSMT, điều khoản tham chiếu sau thời điểm phát hành, bên mời thầu bắt buộc đăng tải những tài liệu sau đây trên Hệ thống: ra quyết định sửa thay đổi kèm theo hồ hết nội dung sửa thay đổi E-HSMT, quy định tham chiếu; E-HSMT, lao lý tham chiếu đã được sửa đổi.

3. Làm cho rõ:

a) Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, trường phù hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu, đơn vị thầu đề xuất gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua khối hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), buổi tối thiểu 05 ngày làm việc (đối cùng với đấu thầu quốc tế) trước thời điểm ngày có thời điểm đóng thầu để thấy xét, xử lý.

Đối với chắt lọc nhà thầu qua mạng, trường hợp cần hiểu rõ E-HSMT, lao lý tham chiếu, nhà thầu đề xuất gửi đề nghị nắm rõ đến mặt mời thầu thông qua khối hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời khắc đóng thầu để xem xét, xử lý.

b) mặt mời thầu chào đón nội dung yêu cầu làm rõ ở trong nhà thầu với đăng cài đặt văn phiên bản làm rõ làm hồ sơ mời thầu, E-HSMT, pháp luật tham chiếu trên khối hệ thống trong thời hạn buổi tối thiểu 02 ngày thao tác trước ngày có thời gian đóng thầu;

c) Nội dung nắm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT, luật pháp tham chiếu ko được trái với câu chữ của làm hồ sơ mời thầu, E-HSMT, pháp luật tham chiếu đã làm được phê duyệt. Trường thích hợp việc chào đón nội dung yêu thương cầu làm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT, luật pháp tham chiếu dẫn đến cần sửa thay đổi hồ sơ mời thầu, E-HSMT, pháp luật tham chiếu thì việc sửa thay đổi hồ sơ mời thầu, E-HSMT, pháp luật tham chiếu thực hiện theo công cụ tại khoản 2 Điều này;

d) trong trường hợp bắt buộc thiết, bên mời thầu tổ chức triển khai hội nghị chi phí đấu thầu để hiệp thương về số đông nội dung trong làm hồ sơ mời thầu, E-HSMT mà những nhà thầu không rõ. Mặt mời thầu đăng thiết lập giấy mời tham tham dự các buổi tiệc nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội dung bàn bạc giữa bên mời thầu cùng nhà thầu bắt buộc được mặt mời thầu lưu lại thành biên bạn dạng và đăng sở hữu trên hệ thống trong thời hạn tối đa 02 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày ngừng hội nghị chi phí đấu thầu.

Điều 18. Hủy, gia hạn, sửa đổi thông tin đã đăng tải

Việc hủy, gia hạn, sửa đổi thông tin đã đăng mua được tiến hành theo hướng dẫn sử dụng.

Điều 19. Hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu

1. Thời hạn đăng tải:

Chủ chi tiêu đăng tải công dụng lựa lựa chọn nhà thầu trên khối hệ thống chậm tốt nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu.

2. Tài liệu kèm theo bao gồm:

a) đưa ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

b) báo cáo đánh giá bán E-HSDT đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng (đăng tải report đánh giá tổng hợp, ko kèm theo các phiếu chấm của member trong tổ siêng gia);

c) Trường phù hợp giá gói thầu trong kế hoạch tuyển lựa nhà thầu được phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh theo mức sử dụng tại điểm b khoản 8 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì chủ đầu tư phải đăng tải quyết định điều chỉnh giá gói thầu trên hệ thống trước thời khắc hết hạn kính chào lại giá chỉ dự thầu.

3. Đối với gói thầu buôn bán hàng hóa cần công khai chi tiết thông tin về các hạng mục hàng hóa trúng thầu bao hàm các văn bản sau:

a) danh mục hàng hóa;

b) cam kết mã hiệu;

c) Nhãn hiệu;

d) Năm sản xuất;

đ) nguồn gốc xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ);

e) thương hiệu sản xuất;

g) Cấu hình, khả năng kỹ thuật cơ bản;

h) Đơn vị tính;

i) Khối lượng;

k) Mã Chương, mã đội (tương ứng với 4 số trước tiên của bộ mã) vào Hệ thống hài hòa và hợp lý mô tả với mã hóa sản phẩm & hàng hóa theo
Hệ thống phân một số loại hàng hóado tổ chức Hải quan quả đât WCO kiến tạo (gọi tầm thường là mã HS) (nếu có);

l) Đơn giá bán trúng thầu.

Điều 20. Những thông tin khác đăng cài trên hệ thống và quy trình đăng sở hữu trên Hệ thống

1. Ngoài những thông tin được đăng cài đặt trên hệ thống theo cơ chế tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 với 19 của Thông bốn này, các thông tin khác được đăng cài và tiến hành trên hệ thống gồm:

a) Biên phiên bản mở thầu so với đấu thầu không qua mạng được đăng download trên hệ thống trong thời hạn 24 giờ tính từ lúc thời điểm mở thầu;

b) đưa ra quyết định hủy thầu được đăng thiết lập trên hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết quyết định;

c) Văn bản giải quyết đề xuất của nhà đầu tư, người có thẩm quyền được đăng download trên khối hệ thống trong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc kể từ ngày phát hành văn phiên bản giải quyết loài kiến nghị;

d) danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật đối với đấu thầu không qua mạng được đăng sở hữu trên khối hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày phê duyệt;

đ) Đối với phương thức đấu thầu nhị giai đoạn, danh sách nhà thầu đáp ứng nhu cầu yêu cầu của làm hồ sơ mời thầu giai đoạn một và list nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật quy trình hai phải được đăng sở hữu trên khối hệ thống chậm duy nhất là 05 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày phê duyệt;

e) list nhà thầu quốc tế trúng thầu tại nước ta được đăng mua trên hệ thống trong thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày vừa lòng đồng ký kết kết với đơn vị thầu quốc tế có hiệu lực.

2. Quy trình đăng tải thông tin tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 với khoản 1 Điều này được thực hiện theo trả lời sử dụng.

Điều 21. Trách nhiệm của chủ chi tiêu

1. Tiến hành các trọng trách theo phương pháp tại Điều 78 của biện pháp Đấu thầu.

2. Đăng tải tin tức quy định trên cácđiểm a, g, h, i cùng k khoản 1 Điều 7 của mức sử dụng Đấu thầu. Trường vừa lòng thuê tư vấn đấu thầu để gia công bên mời thầu thì chủ đầu tư chi tiêu vẫn phải chịu trách nhiệm đăng tải những thông tin này.

3. Đăng sở hữu trên hệ thống thông tin về đơn vị thầu quốc tế trúng thầu tại việt nam theo Phụ lục 6 phát hành kèm theo Thông tứ này; bài toán đăng tải triển khai theo trả lời sử dụng. Thông tin được nhờ cất hộ đồng thời cho Cục thống trị đấu thầu, bộ Kế hoạch với Đầu bốn trong thời hạn 07 ngày có tác dụng việc kể từ ngày phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu.

4. Phụ trách trước luật pháp về tính chính xác với trung thực của các thông tin sẽ đăng ký, đăng tải trên hệ thống khi đăng nhập bằng thông tin tài khoản tham gia hệ thống của mình.

5. đánh giá và xác nhận việc đăng tải những thông tin của bản thân mình trên Hệ thống.

6. Thống trị và phụ trách trong vấn đề phân quyền cho những Tài khoản nghiệp vụ khớp ứng với sứ mệnh của mình; cai quản việc sử dụng chứng từ số trên Hệ thống.

Điều 22. Trách nhiệm của mặt mời thầu

1. Thực hiện các trách nhiệm theo điều khoản tại Điều 79 của khí cụ Đấu thầu.

2. Đăng tải tin tức quy định tại cácđiểm b, c, d với đ khoản 1 Điều 7 của điều khoản Đấu thầu. Đối cùng với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế, mặt mời thầu đề xuất đăng tải các thông tin chính sách tại cácđiểm b, c với d khoản 1 Điều 7 của quy định Đấu thầu bằng tiếng Việt với tiếng Anh; đối với thông tin luật tạiđiểm đ khoản 1 Điều 7 của vẻ ngoài Đấu thầu, mặt mời thầu đăng tải bằng tiếng Anh hoặc giờ Việt cùng tiếng Anh.

3. Chịu trách nhiệm về tính thống duy nhất của tài liệu đăng sở hữu trên hệ thống với tài liệu đã có được phê duyệt. Trường hợp có sự không nên khác giữa tài liệu được đăng mua trên hệ thống với tài liệu đã được phê duyệt thì tư liệu đăng thiết lập trên hệ thống là cơ sở pháp luật để thực hiện.

4. Theo dõi, cập nhật các tin tức đã đăng cài đặt trên hệ thống và những thông tin mà hệ thống phản hồi.

5. Thống trị và phụ trách trong việc phân quyền cho các Tài khoản nghiệp vụ tương ứng với phương châm của mình; làm chủ việc sử dụng chứng thư số trên Hệ thống.

Điều 23. Trách nhiệm của Trung tâm Doanh nghiệp dự án e-GP

1. Trung tâm gồm trách nhiệm:

a) quản lí lý, giám sát vận hành Hệ thống, đảm bảo Hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, bảo mật;

b) phát hành tài liệu lý giải sử dụng; cung ứng tổ chức tham gia khối hệ thống trong quy trình đăng ký, cung cấp, đăng tải thông tin và tuyển lựa nhà thầu qua mạng;

c) hỗ trợ các thương mại & dịch vụ tuyên truyền, đào tạo, phía dẫn tổ chức tham gia hệ thống và triển khai các dịch vụ liên quan đến tin tức về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng;

d) Phối phù hợp với Doanh nghiệp dự án công trình e-GP thực hiện các trọng trách quy định tại Điều 52 của chế độ Đấu thầu.

2. Doanh nghiệp dự án e-GP thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 52 của quy định Đấu thầu.

Tôi ao ước hỏi mẫu quyết định phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu new theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT như thế nào? - thắc mắc của chị N.L.T (Biên Hòa).
*
Nội dung chủ yếu

Mẫu ra quyết định phê duyệt công dụng lựa chọn nhà thầu bắt đầu theo Thông bốn 06/2024/TT-BKHĐT như vậy nào?

Căn cứ theo Phụ lục 3B phát hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT bao gồm nêu rõ mẫu đưa ra quyết định phê duyệt hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu gồm dạng như sau:

*

*

Mẫu quyết định phê duyệt công dụng lựa lựa chọn nhà thầu new theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT như vậy nào? (Hình trường đoản cú Internet)

Thời gian đăng tải kết quả lựa lựa chọn nhà thầu là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 19 Thông bốn 06/2024/TT-BKHĐT gồm nêu rõ như sau:

Kết quả gạn lọc nhà thầu1. Thời hạn đăng tải:Chủ đầu tư chi tiêu đăng tải công dụng lựa lựa chọn nhà thầu trên hệ thống chậm độc nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt công dụng lựa chọn nhà thầu. 2. Tài liệu đi cùng bao gồm:a) đưa ra quyết định phê duyệt công dụng lựa chọn nhà thầu;b) report đánh giá chỉ E-HSDT đối với lựa lựa chọn nhà thầu qua mạng (đăng tải report đánh giá chỉ tổng hợp, không kèm theo những phiếu chấm của thành viên trong tổ chuyên gia);c) Trường phù hợp giá gói thầu vào kế hoạch chọn lựa nhà thầu được phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh theo phương pháp tại điểm b khoản 8 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì chủ đầu tư chi tiêu phải đăng tải quyết định điều chỉnh giá chỉ gói thầu trên khối hệ thống trước thời khắc hết hạn xin chào lại giá dự thầu.3. Đối cùng với gói thầu buôn bán hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin về những hạng mục sản phẩm & hàng hóa trúng thầu bao gồm các nội dung sau:a) hạng mục hàng hóa;b) ký kết mã hiệu;c) Nhãn hiệu;d) Năm sản xuất;đ) xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ);e) thương hiệu sản xuất;g) Cấu hình, công dụng kỹ thuật cơ bản;h) Đơn vị tính;i) Khối lượng;k) Mã Chương, mã team (tương ứng với 4 số thứ nhất của cỗ mã) trong Hệ thống hợp lý mô tả với mã hóa hàng hóa theo hệ thống phân loại hàng hóa do tổ chức Hải quan quả đât WCO kiến thiết (gọi chung là mã HS) (nếu có);l) Đơn giá bán trúng thầu.

Theo đó, chủ đầu tư chi tiêu đăng tải kết quả lựa lựa chọn nhà thầu trên hệ thống chậm tốt nhất là 05 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu.

Hướng dẫn phân phát hành, sửa đổi, nắm rõ hồ sơ mời quan liêu tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST như vậy nào?

Căn cứ theo Điều 14 Thông bốn 06/2024/TT-BKHĐT bao gồm nêu rõ phía dẫn việc phát hành, sửa đổi, hiểu rõ hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST như sau:

Đối với câu hỏi phát hành:

- hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST được xuất bản miễn giá tiền trên hệ thống ngay sau khoản thời gian đăng mua thành công thông báo mời sơ tuyển, thông tin mời quan tiền tâm, E-TBMQT, E-TBMST. Trong quy trình đăng tải thông tin mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, E-TBMQT, E-TBMST, bên mời thầu cần đính kèm đưa ra quyết định phê xem xét hồ sơ mời quan tiền tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST; hồ sơ mời quan tiền tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST đã có được phê duyệt.

Chủ đầu tư, mặt mời thầu không được phạt hành bạn dạng giấy hồ sơ mời quan tiền tâm, hồ sơ mời sơ tuyển mang đến nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu phân phát hành bạn dạng giấy cho nhà thầu thì phiên bản giấy không tồn tại giá trị pháp luật để lập, đánh giá hồ sơ quan liêu tâm, hồ sơ dự sơ tuyển.

- trường hợp văn bản của hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST được đăng sở hữu trên khối hệ thống có sự sai khác với văn bản của làm hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST được phê phê chuẩn thì hồ sơ mời quan tiền tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST kiến tạo trên khối hệ thống là cửa hàng để lập, review hồ sơ quan lại tâm, làm hồ sơ dự sơ tuyển, E-HSQT, E-HSDST.

Đối với câu hỏi sửa đổi:

- Đối với sàng lọc nhà thầu không qua mạng, trường phù hợp sửa thay đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển sau khi phát hành, mặt mời thầu yêu cầu đăng tải các tài liệu theo 1 trong các hai cách dưới đây trên Hệ thống: quyết định sửa đổi kèm theo hầu hết nội dung sửa đổi hồ sơ mời quan lại tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; hoặc quyết định sửa đổi với hồ sơ mời quan tiền tâm, hồ sơ mời sơ tuyển đã làm được sửa đổi, trong làm hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển đã có được sửa đổi phải thể hiện thị rõ nội dung sửa đổi.

- Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hòa hợp sửa đổi E-HSMQT, E-HSMST sau thời điểm phát hành, mặt mời thầu cần đăng tải các tài liệu tiếp sau đây trên Hệ thống: đưa ra quyết định sửa đổi kèm theo phần đa nội dung sửa thay đổi E-HSMQT, E-HSMST; E-HSMQT, E-HSMST đã được sửa đổi.

Đối với việc làm rõ:

- Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời quan liêu tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST, đơn vị thầu gửi đề nghị nắm rõ đến bên mời thầu thông qua hệ thống trong thời hạn về tối thiểu 03 ngày thao tác trước ngày có thời gian đóng thầu;

- mặt mời thầu đăng thiết lập văn phiên bản làm rõ hồ sơ mời quan tiền tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST trên hệ thống trong thời hạn về tối thiểu 02 ngày thao tác làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu;

- Nội dung nắm rõ hồ sơ mời quan lại tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST ko được trái với nội dung của làm hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST đã được phê duyệt. Trường thích hợp việc chào đón nội dung yêu thương cầu làm rõ hồ sơ mời quan lại tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST dẫn đến phải sửa thay đổi hồ sơ mời quan tiền tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST thì việc sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST triển khai theo điều khoản tại khoản 2 ĐIều 14 Thông bốn 06/2024/TT-BKHĐT.